Sản phẩm

Cuộn xốp PE foam 3mm x 1m x 100m

Cuộn xốp PE foam 3mm x 1m x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp PE foam dày 3mm rộng 1m và dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp PE foam 4mm x 1m x 100m

Cuộn xốp PE foam 4mm x 1m x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp PE foam dày 4mm rộng 1m và dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp PE foam 5mm x 1m x 100m

Cuộn xốp PE foam 5mm x 1m x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp PE foam dày 5mm rộng 1m và dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp PE foam 8mm x 1m x 50m

Cuộn xốp PE foam 8mm x 1m x 50m

Liên hệ

Cuộn xốp PE foam dày 8mm rộng 1m và dài 50m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp PE foam đầy đủ kích thước

Cuộn xốp PE foam đầy đủ kích thước

Liên hệ

Cuộn xốp PE foam dày từ 0.5mm, rộng 1m - 1.2m dài 50m - 600m

Xem chi tiết

Cuộn xốp hơi bọc hàng dài 100m rộng 20cm đến 1.53m

Cuộn xốp hơi bọc hàng dài 100m rộng 20cm đến 1.53m

Liên hệ

Cuộn xốp hơi bong bóng, xốp bóng khí dài 100m. Rộng 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 90cm, 1m, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.53m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp hơi 60cm x 100m

Cuộn xốp hơi 60cm x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp hơi bong bóng, xốp bóng khí rộng/cao 60cm, chiều dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp hơi 50cm x 100m

Cuộn xốp hơi 50cm x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp hơi bong bóng, xốp bóng khí rộng/cao 50cm, chiều dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp hơi 30cm x 100m

Cuộn xốp hơi 30cm x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp hơi bong bóng, xốp bóng khí rộng/cao 30cm, chiều dài 100m.

Xem chi tiết

Cuộn xốp hơi 40cm x 100m

Cuộn xốp hơi 40cm x 100m

Liên hệ

Cuộn xốp hơi bong bóng, xốp bóng khí rộng/cao 40cm, chiều dài 100m.

Xem chi tiết